646 805 798

Curs de Formació Contínua CAP

Fondo-categoria_CAMION_CE

Contingut

 • Mòdul 1: Formació avançada sobre conducció racional basada en les normes de seguretat.
  1.1 Cadena cinemàtica.
  1.2 Neumàtics i sistemes de frenada.
  1.3 Optimització del consum de carburant.

   

 • Mòdul 2: Aplicació de la reglamentació.
  2.1 Entorn social del transport per carretera i la seva reglamentació.

 • Mòdul 3: Salut, seguretat viaria i mediambiental, servei i logística.
  3.1 Riscos viaris i accidents de treball.
  3.2 Aptituds físiques i mentals.
  3.3 Avaluació de situacions d’emergència.

Certificat

 • Certificat d’assistència i aprofitament del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional expedit pel centre autoritzat.
  • Nova targeta CAP de conductor amb la vigència prorrogada per 5 anys.

Objectius

• Ampliar la vigència del certificat d’aptitud professional del que estigui en possessió l’interessa’t, tan si es de mercaderies, de viatgers o tots dos. En tots el casos el curs serà el mateix i amb la mateixa duració.
• Actualitzar els coneixements essencials per a l’exercici de la seva funció, incidint especialment en la seguretat en carretera i la racionalització del consum de carburant.
• Amb la vigència del CAP esgotada no es perd la validesa del mateix però no es pot conduir els vehicles a que autoritza el certificat fins que no ampliem la vigència del mateix. Una vegada superat el curs, la vigència queda ampliada per 5 anys.

Desenvolupament

• 35 hores totals, totes de teòrica. S’han de consultar els calendaris publicats a l’empresa per veure els dies i la distribució horària dels cursos.
• Assistència obligatòria. No es pot arribar a les 3,5 hores (10%) de falta d’assistència tot i ser justificades.
• Cup màxim: 20 persones (pot ser menys segons el centre).
El curs pot quedar anul•lat si no s’arriba al mínim d’alumnes amb reserva que fixi el centre.
• Instal·lacions:
– Teoria: Centre CAP homologat previst al calendari.

A qui es dirigeix

A conductors de vehicles per a la conducció dels quals sigui necessari posseir els permisos de la classe D1, D1+E, D, D+E, C1, C1+E, C o C+E.

Més informació

• És obligatori per les persones que volen exercir la tasca de conductors professionals i que per tant no volen perdre la vigència inicial del CAP que van assolir al superar les proves de la qüalificació inicial.
• És obligatori per les persones que volen exercir la tasca de conductors professionals i que van deixar perdre la vigència inicial del CAP que van assolir al superar les proves de la qüalificació inicial.
• És obligatori pels conductors que volen exercir la tasca de conductors professionals i tot i haver estat exempts de qüalificació inicial i per tant no estar en possessió de la targeta CAP, compleixin les següents dates publicades al RD 1032/2007 de 27 de juliol:
– Per conductors de vehicles de les categories del permís de conduir D1, D1+E, D i D+E, entre el 10 de setembre de 2011 i el 10 de setembre de 2015, segons el següent calendari:
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 1 o 2, abans del 10 de setembre de 2011.
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 3 o 4, abans del 10 de setembre de 2012.
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 5 o 6, abans del 10 de setembre de 2013.
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 7 o 8, abans del 10 de setembre de 2014.
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 9 o 0, abans del 10 de setembre de 2015.

– Per conductors de vehicles de les categories del permís de conduir C1, C1+E, C i C+E, entre el 10 de setembre de 2012 i el 10 de setembre de 2016, segons el següent calendari:
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 1 o 2, abans del 10 de setembre de 2012.
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 3 o 4, abans del 10 de setembre de 2013.
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 5 o 6, abans del 10 de setembre de 2014.
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 7 o 8, abans del 10 de setembre de 2015.
• Titulars de permisos de conduir que acabin en 9 o 0, abans del 10 de setembre de 2016.

• Estan exempts d’aquesta formació els següents casos assenyalats al RD1032/2007, capítol I, article 2:
– Vehicles quina velocitat màxima autoritzada no superi els 40 km/h
– Forces armades, protecció civil, bombers i cossos i forces de seguretat o sota el control dels mateixos.
– Sotmesos a probes per carretera per a millores tècniques, reparació o manteniment o be que siguin nous o transformats i que no hi siguin encara en circulació.
– Utilitzats en situacions d’emergència o destinats a salvament.
– Utilitzats a les pràctiques per a l’obtenció del permís de conduir o del CAP.
– Utilitzats per a realitzar transports privat particular
– Els que transportin materials o equips per a l’ús del conductor en exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l’activitat principal del conductor.

• Qui tot i no estar obligat encara a realitzar la formació contínua del CAP, vulgui actualitzar els seus coneixements, pot realitzar també el curs, obtenint així una nova targeta CAP amb la vigència ampliada per 5 anys més des de la data de finalització del curs.

Requisits:
– Estar en possessió del certificat d’aptitud professional pel transport de mercaderies, viatgers o ambdós.
– Cas de no tenir el certificat, estar exempt del mateix per les següents circumstàncies:
a) Haver obtingut el permís D1, D1+E, D o D+E abans del 11 de setembre de 2008.
b) Haver obtingut el permís C1, C1+E, C o C+E abans del 11 de setembre de 2009.