646 805 798

Carnet de Camió C+E

Teòrica online!

Permís C+E

Objectius permís C+E

Assolir la formació necessària per superar les proves d’obtenció del permís C+E de la DGT.

• Proporcionar els coneixements específics i destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia els vehicles que es poden portar amb el permís C amb un remolc o semiremolc no lleuger (més de 750 kg de MMA).

• Amb l’obtenció d’aquest permís les possibilitats laborals o d’inserció laborals a que donen accés el permís C queden reforçades i ampliades donat que es podran conduir tota classe de camions rígids amb remolc i articulats (trailers), sempre que es disposi del CAP de Mercaderies.

A qui es dirigeix?

A persones que disposen del permís C i que necessiten portar un remolc o semiremolc no lleuger (de més de 750 kg de MMA) enganxat a un camió o vehicle dels que autoritza el permís C.

• Es requisit per fer aquest curs estar en possessió del permís C.

Contingut permís C+E

• Definicions i característiques dels vehicles.
– Definicions, masses màximes autoritzades, per eixos, per vehicle i per a conjunts.
– Enllumenat i senyalització, frens obligatoris en els remolcs.
– Plaques de matrícula, placa de vehicle llarg, placa de servei públic, panells de transports.

• Normes de circulació conduint amb un remolc enganxat.
– Velocitats, distàncies de seguretat amb els altres vehicles i dins de túnels.
– Senyals de circulació, ús de carrils, normes sobre parades i estacionaments, càrrega i descàrrega, circulació per passos estrets, avançaments.
– Prohibició de circulació en determinades dates i itineraris.

• Altres normes per a la circulació circulant amb un remolc enganxat
– Normes relatives a l’autorització de transports, documentació i senyalització.
– Ús de les falques de roda, sistemes d’extinció d’incendis.
– Tacògraf: temps de conducció i descans.

• Documents que s’han de portar
– Documents relatius al conductor: Permisos de conduir, Certifi-cat d’aptitud professional CAP. Renovació de la vigència.
– Documents relatius al vehicle: Permisos de circulació i Fitxa d’inspecció tècnica. Inspecció tècnica periòdica. Assegurança. Targeta de transports.
– Documents relatius a la càrrega

• Pràctiques de destreses amb un remolc o semiremolc enganxat.
– Marxa enrere en i en línia recte amb un remolc o semiremolc.
– Maniobra d’estacionament en moll de càrrega amb un remolc o semiremolc i estacionament amb un remolc o semiremolc.
– Acoblament i desacoblament del remolc o semiremolc.

Desenvolupament permís C+E

El curs comença amb les classes online.

• Una vegada superat l’examen de coneixements (teòric), s’iniciaran les classes pràctiques de destreses, en la pista de pràctiques del centre, el nombre de sessions varia en funció de l’habilitat de l’alumne.
• Les classes pràctiques de circulació, es començaran una vegada aprovat l’examen de destreses i es realitzaran en vies obertes al trànsit, normalment en les mateixes zones d’examen, el nombre de sessions dependrà de les habilitats de l’alumne.
• Les classes pràctiques es realitzen a hores convingudes generalment de dilluns a divendres havent-hi la possibilitat de fer-ne els dissabtes al matí.

Certificació permís C+E

  • Permís de conduir expedit per la DGT amb lliurament a domicili.