646 805 798

Curs ADR Radioactius

Mercaderies Perilloses

Contingut

TEMA 1: La radioactivitat: Significat. Conceptes d’activitat i d’activitat específica. Lleis bàsiques que governen el fenomen radioactiu. Com es generen les radiacions ionitzants.
Els conceptes bàsics en el transport de material radioactiu: Contenidor, ús exclusiu, material fisionable, BAE, OCS, índex de transport.

TEMA 2: Riscos específics del material radioactiu. Conceptes d’irradiació i contaminació: Contaminació interna, externa, transitòria i no transitòria.
Límits de contaminació superficial en “bultos” i vehicles. Distància durant el transport i emmagatzematge en trànsit.

TEMA 3: Detecció i ús de monitors de radiació i dosímetres personals.
Factors bàsics en la protecció contra les radiacions: Temps, distància, blindatge i la seva influència sobre els nivells de radiació.

TEMA 4: Riscos en funció del material. Fitxes. Disposicions específiques relatives als “bultos”, envasos, embalatges, manipulació, estiba, limitacions sobre la quantitat a transportar en el vehicle.

TEMA 5: Disposicions particulars aplicables al transport de matèries radiactives: Vigilància dels vehicles, transport de viatgers, documentació, prohibicions de càrrega en comú, etiquetat i senyalització dels vehicles, estacionament i altres.

TEMA 6: Mesures essencials que han d’adoptar-ne en cas d’accident o incident en el que es vegin involucrats vehicles que transportin matèries radioactives.

FORMACIÓ PRÀCTICA
Exposició dels temes d’acord amb el programa.

Certificat

  • Certificat de formació per als conductors de vehicles que transportin Mercaderies Perilloses en especialitat de Radioactius.

Objectius

  • Formar i sensibilitzar al futur conductor d’aquest tipus de mercaderies perilloses sobre els perills i riscos que comporta el seu transport, càrrega, descàrrega i manipulació.

Desenvolupament

9 hores a l’aula. (2 dies, 4,5 hores cada dia) + formació pràctica (segons número de participants al curs).

• Assistència obligatòria tant a les sessions teòriques com pràctiques.

A qui es dirigeix

Preferentment a conductors de transport de mercaderies perilloses que vulguin o necessitin especialitzar-se en el transport de matèries radioactives.
Requisits:
• Disposar del Certificat de formació per als conductors de vehicles que transportin mercaderies perilloses (ADR) bàsic. Finalitzat el curs s’ha de superar l’examen de la DGT.