646 805 798

Carnet de Moto AM

Objectius permís AM

Aconseguir la formació necessària per a superar les proves per obtenir el permís AM.

• Proporcionar els coneixements específics i les destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia ciclomotors per les vies públiques.

A qui es dirigeix?

Normalment a joves de més de 15 anys que desitgin tenir un vehicle petit per moure’s per la ciutat.

• És requisit per realitzar el curs tenir nacionalitat espanyola o residència.

Contingut permís AM

Teòrics.
– Reglament general de conductors.
– Senyalització de les vies.
– Documentació, seguretat viària i primers auxilis.

• Destreses en circuit tancat
– Equipament i coneixement dels comandaments.
– Equilibri i habilitats a poca velocitat.

Desenvolupament permís AM

El curs s’inicia amb les classes teòriques a l’aula, classes presencials, complementades amb una fase no presencial amb tutoria, realitzant test per Internet/Ordinador.

• L’assistència no és obligatòria però sí molt recomanable per garantir l’aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.

• Una vegada superat l’examen de coneixements (teòrica), s’iniciaran les classes pràctiques de destreses, a la pista de pràctiques. El número de sessions varia en funció de l’habilitat l’alumne.

• Les classes teòriques es realitzen en horari fixat pel centre, l’alumne podrà assistir a totes les que desitgi fins a obtenir l’aprovat.

• Les classes pràctiques es realitzen en hores convingudes, de dilluns a divendres.

Certificació permís AM

  • Permís AM expedit per la Direcció General de Trànsit amb lliurament a domicili.