646 805 798

Curs ADR Bàsic

Mercaderies Perilloses

FOTO_adr-basico

Contingut

• Disposicions aplicables al transport de mercaderies perilloses.
– El transport de mercaderies perilloses per carretera, documentacions referides al conductor, vehicle i càrrega.
– Normes de circulació, restriccions a la circulació, estacionament i vigilància del vehicle. Conducta del conductor abans, durant i desprès de la càrrega/descàrrega.
– Principals tipus de risc. Estat de la matèria, classe de matèries perilloses. Mesures de prevenció i seguretat. Etiquetat i senyalització dels embalums i vehicles

• Comportament i primers auxilis en cas d’accident o incident de trànsit.

– Comportament en cas d’accident.
– Auxili sanitari.
– Pràctiques de primers auxilis.

• El foc.

– Tipus de combustió.
– El triangle del foc, classificacions dels focs, extintors.
– Pràctiques d’extinció d’incendis.

Certificat

ADR–certificació de formació per a conductors de vehicles que transportin mercaderies perilloses, Autorització Basic Comú, que habilita transportat matèries perilloses de:

Classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.
*En vehicles NO cisterna.

Objectius

Formar a l’aspirant per superar les proves d’obtenció de l’autorització que atorga la Direcció General de Trànsit per la conducció de Vehicles que transportin Mercaderies Perilloses per carretera.
• Proporcionar els coneixements de les disposicions del Transport de Mercaderies Perilloses ADR.
• Poder accedir a un mercat laboral més ampli.

Desenvolupament

• El curs d’obtenció consta de 21h. I el d’actualització de 10 hores.
• Normalment aquest cursos es realitzen en dissabte i en diumenge per el matins en jornada de 08:00h a 14:00 hores.
• El curs és d’assistència obligatòria amb probable inspecció per part de la Prefectura Provincial de Trànsit.

A qui es dirigeix

Persones que per naturalesa de les mercaderies que transporten estiguin incloses com conductors de Mercaderies Perilloses en l’ADR.
• Conductors que transportin mercaderies perilloses (combustibles, productes tòxics, pintures, material sanitari, etc…) que hagin de posseir l’autorització per conduir legalment aquest vehicles.
• Es requisit per poder fer aquest curs estar en possessió com a mínim del permís de classe B, amb una antiguitat d’ un any (si no està en possessió del permís de la classe C o D, haurà d’obtenir un certificat mèdic per aquesta classe de permís). 
• Conductors que precisin realitzar el curs d’actualització durant l’any anterior a l’expiració del període de vigència de la Autorització.