646 805 798

Carnet de Cotxe B

Teòrica presencial o online, practiques amb possibilitat de vehicle automàtic!

FOTO_Carnet-Cotxe_B

Permís B

Objectius permís B

Assolir els coneixements necessaris tant teòrics com pràctics per obtenir el permís B i poder conduir:

1. Ciclomotors, tricicles i quadricicles de motor. Es pot conduir una motocicleta del permís A1, sempre que tinguem 3 anys d'antiguitat del permís B.

2. Automòbils de MMA fins a 3500 kg amb capacitat per 9 persones inclòs el conductor i remolcs de fins 750 kg o de més si el conjunt no supera els 3500 kg de MMA.

3. Vehicles especials no agrícoles i els seus conjunts, que no superin els 40 km/h i amb MMA no superior a 3500 kg.

4. Vehicles agrícoles autopropulsats i els seus conjunts.

A qui es dirigeix?

Es dirigeix al públic en general.
• Es necessari per poder tenir més mobilitat i per tenir més oportunitats dintre del món laboral.
• Només es necessita ser major d’edat.

Contingut permís B

Definicions:
Comprensió de les definicions i dels conceptes que s’apliquen en el curs.
• Normes de circulació:
­­ Formes de circular, velocitats, maniobres i llums.
­ Prioritat en les interseccions.
­ Transport de mercaderies.
• Senyalització:
­ Comprensió de la senyalització i ordre de prioritat.
• Seguretat vial:
­ Permisos de conduir i documentació del vehicle.
­ Estat físics del conductor i circumstàncies atmosfèriques adverses.
­ Coneixements dinàmics del vehicle i assistència sanitària.

Desenvolupament permís B

• Teòrica presencial o online:
• Les classes teòriques s’imparteixen a l’aula i les classes pràctiques es realitzen en circuit obert.

Certificació permís B

  • Un cop superat l’examen de circulació, la Prefectura Provincial de Trànsit expedeix un carnet provisional amb caducitat de tres mesos i només vàlid dins d’Espanya. El carnet definitiu és enviat per correu ordinari al domicili de l’interessat en el transcurs de 1 a 3 mesos des de l’apte.