646 805 798

Curs CAP de Mercaderies

Promoció accelerada

categoria_cap_cursos

Contingut

 • Mòdul 1: Formació avançada sobre conducció racional basada en les normes de seguretat.
  1.4 Càrrega del vehicle.

 • Mòdul 2: Aplicació de la reglamentació.

  2.2 Reglamentació en matèria de transport de mercaderies.

 • Mòdul 3: Salut, seguretat viaria i mediambiental, servei i logística.
  3.7 Entorn econòmic del transport per carretera i organització del mercat .

   

Certificat

• Certificat d’assistència i aprofitament del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional expedit pel centre autoritzat.
• Certificat d’aptitud professional per la conducció de vehicles destinats al transport de mercaderies per carretera, sempre que es superi l’examen fixat per l’administració.
• Nova targeta CAP de conductor que acredita estar en possessió a més del certificat d’aptitud professional pel transport de viatgers, estar també en possessió del certificat d’aptitud professional pel transport de mercaderies, sempre que es superi l’examen fixat per l’administració.
• Autorització administrativa pel transport de mercaderies perilloses per carretera en mode bàsic, sempre que es superi l’examen fixat per l’administració.

Objectius

Proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris per a superar l’examen oficial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
• Preparar a l’alumne per aplicar a mode pràctic els coneixements adquirits a l’aula mitjançant vehicles especialment adaptats.
• Superar el curs amb èxit per poder presentar a l’alumne a l’examen oficial i així aconseguir el certificat d’aptitud professional que el permeti en acompanyament del permís de conduir corresponent accedir al mercat laboral com a conductor professional.
• Preparar a l’alumne per superar l’examen de la DGT i així obtenir l’autorització per a transportar mercaderies perilloses en la modalitat de bàsic.

Desenvolupament

• 35 hores totals (de les quals 2,5 son de pràctica). S’han de consultar els calendaris publicats a l’empresa per veure els dies i la distribució horària dels cursos.
• Assistència obligatòria. No es pot arribar a les 3,5 hores (10%) de falta d’assistència tot i ser justificades.
• Cup màxim: 20 persones (pot ser menys segons el centre).
El curs pot quedar anul·lat si no s’arriba al mínim d’alumnes amb reserva que fixi el centre.
• Instal·lacions:
– Teoria: Centre CAP homologat previst al calendari.
– Pràctiques: Circulació a via pública.
– Pràctiques de foc: Instal·lacions de foc FONT, Manresa.

A qui es dirigeix

A futurs conductors de vehicles per a la conducció dels quals sigui necessari posseir els permisos de la classe C1, C1+E, C o C+E.

Més informació
 • A futurs conductors de vehicles per a la conducció dels quals sigui necessari posseir l’autorització pel transport de mercaderies perilloses.
  • No es necessari que els aspirants posseeixin amb anterioritat els permisos de conduir esmentats a l’apartat a).
  • És necessari que els aspirants posseeixin el certificat d’aptitud professional pel transport de viatgers.
  • Estan exempts d’aquesta formació aquelles persones que han obtingut els permisos de conduir esmentats a l’apartat a) abans del 11 de setembre de 2009.
  • Estan exempts d’aquesta formació els següents casos assenyalats al RD1032/2007, capítol I, article 2:
  – Vehicles quina velocitat màxima autoritzada no superi els 40 km/h
  – Forces armades, protecció civil, bombers i cossos i forces de seguretat o sota el control dels mateixos.
  – Sotmesos a probes per carretera per a millores tècniques, reparació o manteniment o be que siguin nous o transformats i que no hi siguin encara en circulació.
  – Utilitzats en situacions d’emergència o destinats a salvament.
  – Utilitzats a les pràctiques per a l’obtenció del permís de conduir o del CAP.
  – Utilitzats per a realitzar transports privat particular
  – Els que transportin materials o equips per a l’ús del conductor en exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l’activitat principal del conductor.

Requisits:
– Tenir una edat mínima de 18 anys per ser acompanyat amb els permisos de la classe C1 o C1+E, o be una edat mínima de 21 anys per ser acompanyat amb els permisos de la classe C o C+E.
– Estar domiciliat a la província de Barcelona si vol examinar-se a la mateixa. Cas contrari pot realitzar igualment el curs però s’ha d’examinar a la província on tingui el domicili.
– Si l’aspirant no està en possessió del permís de conduir C o C+E, haurà de presentar un certificat mèdic que acrediti reunir les condicions necessàries per a obtenir un permís de la classe C si vol examinar-se per a l’obtenció de l’ADR.