646 805 798

Carnet de Moto A

Curs de formació sense exàmens!

Objectius permís A

Assolir la formació necessària de 9 hores.

• Proporcionar els coneixements específics i destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia vehicles de dues rodes i de gran cilindrada (sense límit de potencia) per circular per les vies publiques.

A qui es dirigeix?

Normalment a joves amb una edat mínima de 20 anys que desitgin tenir un vehicle de dues rodes.

• Es requisit indispensable per a realitzar el curs, estar en possessió del permís de la classe A2 amb una antiguitat de 2 anys.

Contingut permís A

 • Teòrics (3 hores)
  – Equipament de protecció, coneixement vehicle, traçada en corbes.
  – Manteniment del vehicle.
  – Conducció segura, factors de risc, conducció preventiva, primers auxilis.
 • Destresa en circuit tancat (4 hores)
  – Posta en pràctica del contingut teòric.
  – Equipament y coneixement dels comandaments del vehicle.
  – Equilibri y habilitats a poca velocitat.
  – Acceleració, reflexos y frenada d’ emergència amb sistemes ABS y sense ells.
  – Traçada de corbes a diferents velocitats.
 • Circulació en vies obertes al transit (2 hores)
  – Posta en pràctica de coneixements teòrics y pràctics.
  – Posició a la via.
  – Adaptació de la velocitat al transit.
  – Respecte per les normes y als altres usuaris.

Desenvolupament permís A

El curs comença amb les classes teòriques a l’aula, classes presencials.

• L’assistència és obligatòria per garantir l’aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.

• Una vegada superada la formació de coneixements (teòrica), s’inicia la formació pràctica de destreses, a la pista de pràctiques del centre, i superada aquesta es procedirà a realitzar la circulació en vies obertes.

• El curs es realitzarà en horari fixat pel centre.

Certificació permís A

 • Permís A expedit per la Direcció General de Trànsit amb entrega a domicili.

FOTO_carnet-moto_a